Община Пловдив започва набиране на проекти за Културния календар на Пловдив през 2024 г.

Община Пловдив обяви сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от „Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на Община Пловдив“ за предстоящата 2024 г.

Приемането на документи започва на 1 август 2023г. Крайният срок е до 17.00 часа на 31 август 2023 г.

Програмата обхващаща организирането и провеждането на фестивали, биеналета, панаири на изкуствата, отделни събития в различните видове изкуства, социализация на културно историческото наследство, неформално образование в сферата на културата, стимулиране на иновативни практики и експериментални форми и много други.

Кой може да кандидатства?

– юридически лица с нестопанска цел; търговци по Търговския закон; кооперации по Закона за кооперациите,
– юридически лица, създадени със закон или с акт на орган на изпълнителната или местната власт,
– самоосигуряващи се пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ.

Пълните условия и необходимите документи са достъпни в секцията „Култура“ на община Пловдив.