МОСВ: Да не се строи край Несебър до ново становище на екоинспекцията

Фирма „Сле груп“ да не започва строително-монтажни работи в имота си край Несебър до ново произнасяне на директора на Регионалната екоинспекция в Бургас по съвместимостта на проекта със защитените зони в него. Това препоръчват от Министерството на околната среда и водите в свое становище по последното развитие на казуса „Дюнигейт“.

Позицията на ековедомството излезе на сайта едва в късните часове на понеделник (в края на работния ден – 17 и 46 ч.), но извади няколко нови важни детайла по случая.

Решението на Административен съд – Бургас, от миналата седмица отмени на практика забраната на строителство в парцел от 29 дка южно от Несебър, където има защитени ценни местообитания, чието наличие се оспорваше до момента. В същото време тези дюни вече са картирани в зоните по „Натура 2000“.

Веднага след съдебното решение, което е окончателно, на терена започнаха подготвителни строителни работи, а природозащитниците веднага настояха за бърза реакция на отговорните органи и забрана да се строи там една година.

В същото време от позицията на МОСВ става ясно, че ековедомството няма да издаде забрана за строителство. Вместо това министър Искра Михайлова възлага на директора на РИОСВ – Бургас, да инициира и проведе среща на всички заинтересовани страни: Министерство на инвестиционното проектиране, областния управител, Окръжна прокуратура, кмета на община Несебър, РДНСК, възложителя на инвестиционното предложение.

МОСВ ще иска съдействие от министъра на правосъдието за издаване на тълкувателно решение на ВАС по този и подобни казуси с инвестиционни намерения в защитени територии и зони по „НАТУРА 2000“. „Каквото и да е тълкуванието на съда, то ще има сила на действие в бъдеще време – за други подобни казуси, но не може да промени по някакъв начин решението на Административния съд в Бургас, коментираха юристи пред „Дневник“.

Дюните край Несебър имат значение

В позицията на МОСВ се казва, че имотът в местността „Кокала“ в землището на гр. Несебър попада в защитена зона „Ахелой – Равда – Несебър“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и там има „пясъчни дюни от приоритетен за опазване тип местообитание „Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)“.

Самата констатация, че в имота има наличие на сиви дюни, е новост. Има и експертиза със същата констатация от учени на БАН, внесена в прокуратурата. Това е важно ново обстоятелство, доказващо, че там не може да се строи. То трябва да се вземе предвид и административният орган да преразгледа решението си, коментираха за „Дневник“ природозащитници. По мнение на експерти сивите дюни са изключително ценен вид местообитание.

В решението на Административния съд от 14 февруари тази година се посочва, че за имота е издадено решение по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на защитени зони от директора на РИОСВ – Бургас, с дата 19 август 2008 г. Според него «с реализиране на инвестиционното предложение, предмета на опазване в защитената зона за опазване на дивите птици и за запазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

няма да бъде значително увреден.»

След промяна на подробния устройствен план обаче вече има и нова екооценка с дата 17 декември 2012 г.

МОСВ изтъква още, че Административен съд – Бургас,

не е отчел, че тази екооценка е отменена

с решение на министъра на 25.01.2013 г., както и че е възобновено административното производство по издаването на нова оценка. Сезирана е била и Окръжна прокуратура – гр. Бургас, тъй като са констатирани „радикални, основни и тежки нарушения на материалния закон, административнопроизводствените правила и целта на закона“.

Към настоящия момент обаче няма възможност както да бъде обжалвано решението на Административен съд – Бургас, така и да се отмени разрешението за строеж на главния архитект на община Несебър, издадено на фирмата на 21 декември 2012 г., се казва в позицията на министерството.

Според гл. архитект на община Несебър Валентин Димов, цитиран от вестник „24 часа“, от решението на съда става ясно, че строителното разрешение е издадено по правилата и всеки друг коментар би бил излишен. Според него няма пречка фирмата да започне работа, след като прати до РДНСК уведомление за откриване на строителна площадка. /Дневник/