Подаването на заявления за продажба на мартеници през 2021 ще става онлайн

Заявления за издаване на разрешения за продажба на мартеници през 2021 година ще се подават само онлайн.

Това гласи заповед на кмета на Община Пловдив Здравко Димитров. Информация за цялата кампания, подаване на заявления и начин на плащане може да се види на сайта на община Пловдив www.plovdiv.bg. Там са поместени и схемите, където са разположени определените места за продажба. Системата за подаване и регистрация ще се активира в 8,30 часа на 27.01.2021 г. на линк – Мартеници 2021.

 На всяко физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице ще се издава по един брой разрешение за ползване на площ от 2 кв. м. В заявлението – образец всеки кандидат може да посочи до 5 /пет/ места, подредени по приоритет, съобразно одобрените схеми за поставяне на преместваеми обекти за продажба на мартеници.

Определянето на ползвател ще се извършва по реда на регистрация на заявлението в системата /час на регистрация/ и съобразно посочените от лицето желания за зона и място.

Разрешенията за ползване ще се издават не по-рано от 01.02.2021 г., като за зона -площад „Стефан Стамболов“- същите ще се издават със срок на действие до 02.03.2021 г. /включително/.

Получаването на издадените разрешения ще се осъществява чрез дирекция „Стопански дейности“ при спазване на изискванията на Наредба на ОбС Пловдив за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.

www.plovdiv.bg