Представиха проекта за изграждане на компостираща инсталация

Пресконференцията беше открита от Розалин Петков, зам.-кмет на Община Пловдив, който акцентира върху обществената значимост на проекта.

На 11.06.2019 г. се проведе началната пресконференция на Община Пловдив по Проект BG16M1OP002-2.005-0007-C01 „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България.

Подробна презентация на основните цели, дейности и очаквани резултати от изпълнението на проекта направи Василка Чопкова, директор на Дирекция ЕУО в Община Пловдив и  Ръководител на проекта.

Общата стойност на  проекта е  9 023 913,84 лв., от които БФП е в размер на 6 070 538,46 лв.,от които от Европейския фонд за регионално развитие: 5 159 957,69 лв.; Национално съфинансиране: 910 580,77 лв.и съфинансиране от Община Пловдив в размер на 2 953 375.38 лв.

www.plovdiv.bg