„Кой си ти?“ – ключът към твоето истинско Аз

Лиз Бурбо разкрива колко е важно да познаваме себе си преди всичко останало.

Световноизвестният специалист по личностно развитие Лиз Бурбо ни помага да разберем кои сме всъщност чрез нашите чувства, мисли, виждания и нагласи в книгата си „Кой си ти?“, издавана от „Ентусиаст“.

Любознателният читател, който се пита каква е истинската му същност, ще открие в изданието важни напътствия за дългия и предизвикателен процес на себеопознаването.
От откриването на школата ѝ през 1982 г. Лиз Бурбо е помогнала на огромен брой хора да направят конкретни промени и да подобрят живота си. СЛУШАЙ СВОЕТО ТЯЛО е най-голямото училище по личностно развитие в Канада и има свои работни ателиета в повече от 25 страни. Бурбо е автор на 26 книги, които са разпродадени в близо 5 милиона екземпляра в целия свят.
Благодарение на практични примери от всекидневието си и анализ на това какво мисли, чува, казва или чувства, човек може да научи много за себе си. Дори наблюдението на облеклото или на мястото, където живее, може да хвърли светлина върху личността му.

В „Кой си ти?“ Лиз Бурбо описва детайлно значението на формата на тялото ни, а повече от 250 неразположения и болести са обяснени от гледна точка на тяхната метафизична същност, като по този начин се дава възможност да бъдат открити първопричините им. В резултат получаваме изцеление и достигаме до една по-добра форма на нашия Аз. Това четиво е подходящо за всеки, търсещ блокажите на физическо, емоционално, ментално и духовно ниво, които влошават неговото състояние. Книгата е ценен помощник в стремежа към личностното развитие.

„Кой си ти?“ ще съдейства на читателите по пътя им към себеопознаването, където ще намерят необикновения човек, който се крие във всеки един от тях. А така ще бъде много по-лесно да се обичаме и да раздаваме любовта си на хората и на света.

Откъс

Предговор

Преди една година написах предговора на моята първа
книга: „Слушай своето тяло: Твоя най-голям прия-
тел на земята“. Сега съм много щастлива, че пиша пред-
говора на втората си книга „Кой си ти?“. Силно ти препо-
ръчвам да прочетеш и предишната, ако това вече не се е
случило, защото така ще разбереш по-лесно понятията,
използвани тук.
Както в първата ми книга, и тук си позволявам да
се обръщам към читателя на „ти“. Освен това, дока-
то четеш, ще видиш, че използвам женски род, което
не означава, че говоря само на жените. Използването
на женски род е в съответствие с женския принцип,
който е основополагащ за душата на всеки човек, без
значение от неговия пол. По време на своите изслед-
вания установих, че и мъжете, и жените са развили
прекалено много мъжкия принцип. Това е следствие
от факта, че живеем в една материалистична епоха и
едва сега започваме да се измъкваме от нея.

Женският принцип е онзи аспект от човешкото
същество, който го води към това да се доверява на
живота, да постъпва инстинктивно, да следва ин-
туицията си, да бъде в контакт със съзидателната
си мощ, да показва нежност и доброта. С течение на
времето обаче жените са се отдалечили от своята
женска природа, защото са искали да докажат на мъ-
жете, че са силни и смели. Тези качества са сред харак-
теристиките на мъжкия принцип, който управлява
разумния аспект на интелекта. Женският принцип
поражда идеи, а мъжкият използва разума, за да ре-
ализира тези идеи. Съумеем ли да изразим тези два
принципа в еднаква степен, в нас и навсякъде около
нас ще се възцари хармония.
Всяка глава от книгата завършва с мисъл, коя-
то може да ти се струва като избрана специално за
теб. Силно ти препоръчвам да се концентрираш вър-
ху тази мисъл. Практиката ще има най-голям ефект,
ако я правиш поне по двайсет минути всеки ден, след
като прочетеш съответната глава. Нужно е да из-
пълняваш това упражнение, когато си сама. Сядаш
удобно и възможно най-изправена на стол или в крес-
ло, като внимаваш да не опираш главата си на облегал-
ката. Кръстосваш ръце и крака, така че енергийният
поток в теб да потече в посока от ляво на дясно. По
този начин обединяваш мъжкия и женския принцип.
Постепенно ще усетиш как физическата ти сила и
концентрацията ти се увеличават.

Концентрирай ума си върху мисълта от книгата и
в същото време започни да наблюдаваш дишането си.
При всяко вдишване си представяй как бяла светлина
прониква в твоето тяло и се насочва съм сърцето ти.
При всяко издишване изпращай навън, към света, тази
ярка и красива светлина, която символизира безуслов-
ната ти любов към всички, които обичаш. Така с вся-
ко вдишване и издишване ти получаваш и даваш любов.
Това дихателно упражнение ще ти помогне много, за
да се отпуснеш, и ще забележиш, че през деня се кон-
центрираш по-добре.
Ще бъда с теб по време на цялото това вътреш-
но пътуване, което ще предприемеш. Заедно с теб ще
бъде и вътрешният ти Бог, който ще те води в тъл-
куването и разбирането на преживяното.

Нека тази книга ти помогне да опознаеш себе си и да откриеш не-
обикновения човек, който се крие в теб. В резултат
ще ти бъде много по-лесно да се обичаш и да раздаваш
любовта си на хората и на света.
Лиз Бурбо
(ноември 1988 г.)

ГЛАВА 1
Ти си душа, която еволюира

Ти си душа, която еволюира, докато е на земята. За да
се случи това обаче, душата ти се нуждае от превоз-
но средство, което е твоето тяло. Душата ти е разпо-
ложена в центъра на това превозно средство, тоест в
областта на сърцето. И всичко, което тя желае да осъ-
ществи тук, на земята, е хармония. Хармонията всъщ-
ност е пълното щастие. Единственият начин да успее е
чрез безусловната любов или като обича без очаквания!
Неслучайно душата е разположена в областта на сър-
цето! Точно като отваряме сърцето си, ние помагаме
на нашата душа да еволюира. От своя страна тялото –
превозното средство или обвивката на нашата душа, е
израз на това, което тя преживява. С еволюирането на
душата нейното превозно средство става все по-съ-
вършено. Колкото повече се развиваш, толкова по-уме-
ло владееш и живота, и сетивата си.
Можем да сравним земята с училище, в което по-
стъпваме, за да се образоваме, да придобиваме повече
знания за себе си и да разберем какво точно трябва да
променим, за да достигнем до пълното щастие, което
е причината за нашето съществуване. Това, което се
случва тук, на земята, прилича на онова, което става
в училище.
Представи си, че решаваш да отидеш в универси-
тет. Имаш добри намерения: искаш да се образоваш.

Дапредположим, че мечтаеш да станеш инженер. Запис-
ваш се и започваш да посещаваш занятия. Скоро обаче
разбираш, че е много по-трудно, отколкото си си пред-
ставяла. Освен това условията в университета не ти
допадат особено, както и хората, с които се срещаш
там. Може би не харесваш преподавателите си толко-
ва, колкото би искала. В крайна сметка всичко се оказ-
ва много по-трудно от предвиденото. В такъв случай
имаш избор: или да изоставиш всичко и да правиш нещо
друго, или да започнеш да се учиш на толерантност,
търпение и разбиране. Ако избереш второто, в няка-
къв момент вероятно ще откриеш, че условията не са
толкова мъчителни, колкото си мислела в началото,
тъй като сега гледаш на нещата по различен начин.
Всеки път, когато се завръщаме на земята, ние
усвояваме различен урок и нов опит. Идеята е, че всич-
ко, което научаваме, трябва да ни помага да обичаме
повече хората около нас, природата и т.н., за да влезем
в по-близък контакт с Бог – създателя на тази голяма
вселена, която се намира и у всеки един от нас.
Дори най-големите учени и гении следва да по-
светят проучванията си и да отдадат умовете си в
служба на човечеството, за да може всеки да познае
голямата хармония, от която сме частици. Човек,
който използва дарбите, енергията или времето си
за нещо, противоречащо на законите на любовта, ще
трябва да плати цената. Плащането може да стане в
този или в следващ живот.

Всяко действие, дума или чувство, което проти-
воречи на Великия закон на любовта и причинява стра-
дания, рано или късно се обръща срещу самия човек и
той ще го преживее отново. С други думи, във всеки
живот ние трупаме действия, мисли и думи, които не
са благотворни за нас самите или за другите, и трябва
да ги преживеем отново, за да разберем или усетим със
сърцето си какво сме причинили. Това е големият За-
кон на кармата (причина и следствие). Ето защо във
всеки следващ живот ние трябва да се стремим да се
освобождаваме от натрупаното през миналите пре-
раждания, за да продължим по пътя, който ни води
към пълното щастие.
Сега влизаме в ерата на Водолея. Към земята е на-
сочена силна енергия, за да помогне на хората да ево-
люират много по-бързо отпреди. За един живот ние
можем да осъществим това, за което в миналото са
били необходими десетки прераждания. Ето защо е го-
ляма привилегия да живееш точно сега на земята.

Всичко, което се случва в живота ти, си има при-
чина и тя е да се научиш да обичаш повече. Ето защо,
вместо да се сърдиш постоянно на Пиер, Жан или Жак за
това, което ти се случва, и да обвиняваш другите, вгле-
дай се в себе си и знай, че сегашното ти преживяване е
част от твоя житейски план. То ще продължи толко-
ва дълго, колкото дълго се противиш да го приемеш. А
може да продължи и цял живот. От мига, в който при-
емеш, че щом береш тези плодове, значи това си посял,
и от мига, в който си зададеш следните въпроси: „Как-
во трябва да науча от това? Как мога да обичам повече
благодарение на преживяното от мен сега?“, неприят-
ната ситуация ще започне да се променя. Всичко, което
се случва в живота ти, е временно, и само ти можеш да
решиш дали то да продължи дълго или не.
Настоящото ти тяло е богат източник на ин-
формация за състоянието на душата ти. Тялото е
невероятно! В следващите глави ще откриеш, че то
наистина е отражение на душата ти.

Когато се опитваме да разберем структурата на човешкото същество, ние можем да го представим като обединение на
три аспекта: дух, душа и тяло. Можем да го разделим
и на седем, ако изхождаме от представата за седемте
енергийни центъра.
Представи си душата си като малко слънце в теб.
Всеки път, когато ти извършиш акт на любов, напри-
мер даваш любов, чувстваш любов, говориш с любов,
това слънце става по-голямо и се превръща в твой мо-
щен източник на топлина и светлина. Колкото по-го-
лямо става това вътрешно слънце, толкова повече
светлина излъчваш около себе си. Така слънцето топли
не само теб, но и хората от твоето обкръжение. Свет-
лината на вътрешното ти слънце осветява мислите,
желанията и целите ти. Всичко ти става много по-яс-
но и изпитваш убеденост в това, което правиш.
Твоята светлина помага и на близките ти, които
ще се почувстват озарени при общуването с теб. Ще
развиеш дарбата да казваш подходящите думи в точ-
ния момент, а другите ще ти бъдат благодарни, че ги
даряваш с тази светлина. Ето каква е душата, която
приема своя вътрешен Бог.
За да еволюираш, е необходимо да приемеш про-
мяната, без която не е възможно никакво израства-
не. Огледай се около себе си: има много какво да научиш,
като съзерцаваш дърветата, цветята, цялата при-
рода. Когато гледаш растежа на една роза, не осъзна-
ваш ли, че тя се променя постоянно? Ако розата спре
да се развива и да расте, тя ще умре. Така е и с хората.
Прави ми впечатление, че сега на тази земя има
много хора, които обитават физическо тяло, но не
живеят наистина. Може да се каже, че те по-скоро съ-
ществуват. На практика са почти мъртви. Причината е, че тези хора са се затворили напълно за енерги-
ята на любовта. Тяхното съзнание се пробужда много
бавно и те сами си пречат да изпитат усещане за
вътрешно щастие.
Страхуваш ли се от промяната? Не се тревожи!
Така е при повечето хора, тъй като досега се е вярва-
ло, че да се промениш означава да се провалиш. В ера-
та на Рибите, която е била епоха на голям материа-
лизъм, хората са решили, че да правиш винаги едно и
също нещо е признак на стабилност, на мъдрост.

m.filibe.com