Публично обсъждане на проекта за програма „Да съхраним Заедно Старинен Пловдив“

Публично обсъждане на проекта за програма „Да съхраним Заедно Старинен Пловдив“

Община Пловдив публикува за обсъждане проект за програма „Да съхраним ЗАЕДНО Старинен Пловдив“ за финансиране на инициативи по консервацията и реставрацията на фасади и художествени елементи на сгради, частна собственост, находящи се на територията на АИР „Старинен Пловдив“

 Община Пловдив информира заинтересованите граждани, че на официалната страница https://www.plovdiv.bg/ в раздел „Проекти на нормативни актове“ на 12.01.2022 г. е качена Програма „Да съхраним ЗАЕДНО Старинен Пловдив“ за финансиране на инициативи по консервацията и реставрацията на фасади и художествени елементи на сгради, находящи се на територията на АИР „Старинен Пловдив“ .

Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Пловдив, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Програма „Да съхраним ЗАЕДНО Старинен Пловдив“. Това може да стане на e-mail адрес: culture@plovdiv.bg или в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1.

При постъпване, в рамките на законовия 30-дневен срок за обществени консултации, на становищата по проекта на Програмата, същите ще бъдат оповестени от вносителя Здравко Димитров – Кмет на Пловдив преди приемането на акта от Общински съвет – Пловдив.

Целта за приемането на настоящата  Програма е да бъдат въведени ясни правила и ред за начина и условията за финансиране на проекти за консервация и реставрация на фасади и художествени елементи на сгради на територията на Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“, при спазване на точни процедури.

С приемането на Програмата ще се бъде възможно осъществяване на по-ефективна, устойчива и отворена към гражданите политика при съхраняване на недвижимото културно наследство, образната и материалната автентичност на Старинния град, в синхрон с българското и европейското законодателство. Въвеждането на ясни правила и ред за начина и условията за финансиране на проекти за консервация и реставрация на фасади и художествени елементи на сгради на територията на Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“ и спазването на точни процедури ще осигури максимална прозрачност и публичност при вземането на решения, касаещи гражданите на Пловдив.

Като заинтересовани групи могат да бъдат определени всички граждани на Пловдив. С приемането на Програмата ще бъде стимулирана активността на всички граждани и юридически лица, собственици на имоти на територията на АИР „Старинен Пловдив“, за съхраняване на недвижимото културно наследство.

Идеята на Програмата е да се създаде успешен пример, който да може да бъде мултиплициран на следващ етап чрез разширяване териториалния обхват и увеличаване на видовете подкрепяни дейности.

m.filibe.com