„Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ набира проекти за туризма

До 30-и септември включително „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ набира проектни предложения в областта на туристическите услуги.

По време на информационна среща, организирана от ОИЦ –Пловдив, жителите на Брезово се запознаха с детайли свързани с кандидатстването. Възможностите за финансиране обхващат дейности по изграждане, ремонт и закупуване на техника за ТИЦ-е, посетителски центрове и центрове за занаяти. Допустими са общините Брезово и Братя Даскалови, както и неправителствени организации на територията на двете общини.
Одобрените организации имат ще имат възможност да реализират идеите си чрез подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”. Чрез нея могат да се изградят и закупят различни съоръжения, свързани с туристическата инфраструктура като информационни табели, пътепоказатели за маршрути, съоръжения за безопасност на велоалеи и туристически пътеки.

По време на информационната среща в Брезово бяха коментирани и различните възможности, които предоставят местните инициативни групи МИГ за развитие на малките населени места и общини в страната.

Проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив през периода 2019-2021 г.“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.

m.filibe.com