Община Пловдив търси партньор неправителствена организация за участие в проект за социално-икономическа интеграция на уязвими групи

Община Пловдив търси партньор неправителствена организация за участие в проект за социално-икономическа интеграция на уязвими групи

Община Пловдив търси за партньор неправителствена организация за участие в проект по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Общата цел на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Партньорът НПО ще участва в реализацията на дейности в следните две направления на процедурата:

  • Подобряване достъпа до здравни и социални услуги (Направление 3).
  • Развитие на местните общности и преодоляване на негативите стереотипи (Направление 4).

Подробна информация относно изискванията към кандидатите и процедурата за кандидатстване може да бъде намерена на сайта на Община Пловдив тук

www.plovdiv.bg