Продължават стъпките за свиване на административната тежест

По-малко документи ще изискват вече за издаването и подмяната на лични документи, за регистрацията на предприятия, които осигуряват временна работа, отпадат и куп хартиени документи по Закона за техническите изисквания към продуктите.

Това са част от облекченията, които ще последват, след като в сряда кабинетът предложи изменения в три закона и прие промени в няколко наредби и правилници като част от пакета мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите.

Важни облекчения за личните документи

При издаването на лични карти и паспорти голяма част от необходимите документи ще се събират по служебен път. Става дума за случаите, когато е настъпила промяна на ЕГН, на имена, на постоянния адрес или на пола и тези факти са отразени в националната база данни „Население“.
По-малко документи ще изисква и Агенцията по заетостта при регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа, предвиждат предлаганите промени в Закона за насърчаване на заетостта. За тях ще отпадне задължението да представят документи за регистрация или ЕИК, а тези обстоятелства ще бъдат проверявани служебно.
За някои специфични дейности
С приети промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите пък отпада изискването за предоставяне на хартиен носител на удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП, и документ за липсата/наличието на неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, издаван от Главна инспекция по труда. Освен това правителството предлага промени в Закона за техническите изисквания към продуктите, с които се премахва изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, като удостоверение за актуално състояние, за вписване в търговския регистър и др. Урежда се също начинът за предоставянето на административни услуги по електронен път, което ще спести време и средства при кандидатстването за получаване на лицензии по реда на закона.
Облекчения ще последват и за производителите или вносителите на предварително опаковани продукти и вносителите на бутилки.

Дипломите от САЩ и Канада – вече без апостил

Отпада изискването за легализация и заверка с апостил на дипломите на студентите, завършили в САЩ, Канада, Израел, Австралия, Нова Зеландия и още редица други държави – страни по т.нар. Лисабонска конвенция. Към момента това облекчение беше в сила единствено за завършилите висше образование в страните от ЕС и Европейското икономическо пространство. Промяната е възможна, след като правителството прие промени в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища./Капитал/