Сивата икономика в България е 28 млрд. лв.

Сметката е на международна организация на счетоводителите

Сивата икономика в България представлява близо 30% от брутния вътрешен продукт (БВП), или 28 млрд. лв. Това показва изследване на международно сдружение на счетоводителите, според което страната е осма в света по този показател след държави като Азербайджан, Нигерия, Украйна, Русия.

Устойчиво ниво през последните 6 години

Според изчисленията на счетоводителите делът на сивия сектор в българската икономика не се е променял през последните шест години. Така е било през 2011 г., нивото се запазва и през следващите години и този размер ще остане до 2025 г. Приблизително същия размер отчете и изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България – 28.12% през 2016г. и 31.08% през 2015 г. Но индексът на българската асоциация не съдържаше прогноза.

В парично изражение от ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) изчисляват, че през 2016 г. българската сива икономика се е равнявала на почти 28 млрд. лв. Основните причини за толкова значителен дял сива икономика в България според авторите са, на първо място, качеството на администрацията, слабият контрол над корупцията и безработицата.

Световните „лидери“

В световната класация за 2016 г. водещ по размер сива икономика е Азербайджан – 67% от БВП. Следват го Нигерия (48%), Украйна (46%), Русия (39%), Шри Ланка (38%), Бразилия (35%), Пакистан (32%), а след България са Естония (28%) и Кения (27%).

Асоциацията на дипломираните сертифицирани счетоводители определя сивата икономика като икономическа дейност и получения от нея доход, намиращ се извън системата на държавно регулиране, облагане с данъци или надзор. Най-ниски показатели за 2016 г. имат САЩ (7.8%), Япония (10%) и Китай (10.2%).

Средният световен показател според АССА за миналата година е 22.66% и в следващите години би трябвало да намалее – 22.5% през 2017 г., 22.1% през 2020 г. и 21.4% през 2025 г.

Изследването се основава на анкета сред водещи предприемачи и на изводите на две групи експерти. Единият екип се е занимавал с прогнозно проектиране, използвайки метода на т.нар. horizon scanning по отношение на проблеми и фактори, които се очаква да възникнат в бъдеще. Анализирани са научна литература и теоретични изследвания, разговаряно е с експерти за тенденциите в развиването на сивата икономика и са изработвани прогнозни сценарии.

Вторият екип е приложил количествен метод и използвайки математически анализ, е моделирал отношенията в една икономика и държава, влияещи на сивия сектор. На тази основа членовете му са построили количествени прогнози и са изработили иконометричен модел.

За изчисляване на размера на сивата икономика са използвани и променливи като потребителските разходи, съотношението на инвестициите спрямо БВП, реалният БВП на човек от населението, заетост, размер на данъците спрямо БВП, темп на растеж на БВП и броят на използващите интернет. /Капитал/