Христо Ботев. Литературноисторически изследвания, Стефана Таринска

Untitled-1

ХРИСТО БОТЕВ. ЛИТЕРАТУРНОИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Стефана Таринска

стр. :  306
цена: 16 лв.
ISBN: 978-954-533-157-2

Книгата обобщава дългогодишните наблюдения на един от най-добрите познавачи на Ботевото творчество. Разгледани са важни въпроси, свързани с художествените особеностите и творческата история на неговите стихове, детайлно са представени вестниците на Хр. Ботеви и идеите, които носят статиите му. Изследването хвърля нова светлина върху контактите на големия революционер с негови съмишленици в Румъния и Русия, както и за връзките на литературните и публицистичните му творби с идеите на времето и въздействието им върху съвременниците.